14 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „SPORT W SZAROŚCI” RAWICZ 2019

REGULAMIN 14. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO                                                                    „SPORT W SZAROŚCI” RAWICZ 2019

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE

WSPÓŁORGANIZATORZY: URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ, STAROSTWO POWIATOWE   W RAWICZU, MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W LESZNIE, MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ

Temat: „SPORT W SZAROŚCI”

Zapraszamy do udziału w 14 edycji konkursu z cyklu KOLORY SZAROŚCI. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych i jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. W tym roku spróbujcie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzcie pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym problemem postrzegania sprawności fizycznej posługując się bogactwem szarości, czerni i bieli.  Sport jest formą sprawności człowieka mającą na celu doskonalenie sprawności fizycznej w ramach współzawodnictwa, indywidualnego lub zbiorowego, według reguł umownych. Tematem pracy może być sport amatorski, wyczynowy czy profesjonalny lub temat z kultury fizycznej,  jak chociażby dbałość o własne ciało czy podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu.                                                                                                                    

Stwórzcie w ten sposób pracę pod tytułem „Sport w szarości”. Być może, poprzez wykonanie rysunku czy fotografii,  ulepszymy naszą rzeczywistość i uczynimy ją bardziej sprawną i piękną.

Cele konkursu:

– popularyzacja technik plastycznych,

– sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,

– wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych twórców,

– kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,

– rozwój talentów plastycznych,

– kształtowanie postawy tolerancji.

 

Kategorie wiekowe:

 • 5 – 8 lat
 • 9 – 12 lat
 • 13 – 15 lat
 • 16 -18 lat

 

Technika:

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W CZERNI, BIELI LUB SZAROŚCI, UŻYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH ODCIENI INNYCH KOLORÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ.

– rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchym pastelem – powinien być utrwalony),

– malarstwo,

– grafika (warsztatowa, komputerowa),

– fotografia,

– collage.

 

Format: A4, A3, A2, A1. Przyjmujemy tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych płaskich podłożach plastycznych).

prosimy nie oprawiać prac,

prosimy nie rolować (zwijać) prac.

 

Warunki uczestnictwa:

prace można nadsyłać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub placówki,

– jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace,

– prace niezgodne z wymogami konkursu nie zostaną dopuszczone do konkursu,

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac i reprodukowania ich w celach promocyjnych,

– nadesłane prace pozostaną w zbiorach szkoły, a nagrodzone wzbogacą galerię szkolną lub zostaną przekazane jako upominki dla partnerów i sponsorów konkursu,

– osoba, której przyznana zostanie główna nagroda zobowiązana jest do przyjazdu i odbioru nagrody w określonym terminie!

– organizatorzy nie zwracają prac!

zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

–  w sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu,

– do każdej pracy musi być na trwałe przytwierdzone Oświadczenie opiekunów prawnych/ rodziców stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

– każda praca musi na odwrocie zawierać opis według wzoru podanego w  Załączniku nr 1.

 

Prace należy nadsyłać na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE

ul. PRZYJEMSKIEGO 35

63-900 RAWICZ

KONKURS PLASTYCZNY – SPORT W SZAROŚCI

 

Kontakt:

tel.(065) 546 5485 lub (065) 546 5480

e-mail: biblioteka-gim-sierakowo@wp.pl lub spsierakowo@rawicz.eu

www.sp6.rawicz.pl

www.facebook.com/Sport-w-szarosci-14-Ogólnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2019-154042875197666/

www.biblioteka_sierakowo.entro.pl

 

Jury:

Skład Jury to profesjonalni artyści, instruktorzy i nauczyciele plastyki, którzy wyłonią GRAND PRIX – Nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz. Ponadto wyłonionych zostanie 100 prac (honorowych wyróżnień tworzących wystawę pokonkursową), z których wybrane zostaną po 3 Nagrody i po 2 Wyróżnienia regulaminowe w każdej kategorii wiekowej oraz równorzędne z miejscem 1 nagrody naszych wieloletnich partnerów. Jury pozostawia sobie prawo innej kolejności nagradzania. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych telefonów kontaktowych).

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach:

www.sp6.rawicz.pl

www.facebook.com/Sport-w-szarosci-14-Ogólnopolski-Konkurs-Plastyczny-Rawicz-2019-154042875197666/

www.biblioteka_sierakowo.entro.pl

Terminy:

08.03.2019 – ostateczny termin nadsyłania prac (Uwaga! Liczy się termin otrzymania pracy przez organizatora, a nie data stempla pocztowego).

Kwiecień 2019 – Posiedzenie komisji konkursowej.

30 kwietnia 2019 o godzinie 13.00 – Ogłoszenie wyników na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

Maj 2019 – otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Zastrzegamy, że termin otwarcia wystawy może ulec zmianie (o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród powiadomieni zostaną laureaci i osoby wyróżnione telefonicznie). Informacja taka znajdzie się również na oficjalnych stronach podanych w podpunkcie – kontakt.

 

Komisarz konkursu

Witold Adamczyk

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika
Wiek
Adres placówki lub miejsca
zamieszkania
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie opiekunów prawnych / rodziców

Jako opiekun prawny / rodzic małoletniego

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko małoletniego)

wyrażam zgodę, na:

 1. udział w 14. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.:” Sport w szarości” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie.
 2. podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wieku autora pracy oraz imienia i nazwiska opiekuna prawnego/rodzica w związku z udziałem w konkursie, a także we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
 3. przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
 4. opublikowanie wizerunku mojego dziecka we wszelkich publikacjach związanych z konkursem.

 

Oświadczam, że:

 1. zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu.
 2. zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną.

 

…………………………………………………………………………………………..

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani dziecka osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie przy ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawiczu.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: spsierakowo@rawicz.eu
 3. Pana/Pani dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz promocji szkoły.
 4. Dane osobowe Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane do osób trzecich w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz przyznania nagrody.
 5. Przechowywanie danych osobowych uczestników konkursu będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dziecka, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
 8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RO