Asy z pierwszej klasy

W naszej szkole realizowany jest program „Asy z pierwszej klasy” – poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I. w Gminie Rawicz”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie gminy Rawicz w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w rozwoju indywidualnym oraz złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zaplanowano też kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej w celu nabycia nowych kompetencji zawodowych, a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

W naszej szkole odbywają się:

  • zajęcia rozwijające zdolność uczenia się w grupach – Donata Tomczak, Sylwia Sulikowska, Magdalena Bartosik-Lis;
  • zajęcia rozwijające zdolność posługiwania się językiem angielskim – Małgorzata Poniecka, Anna Szybaj;
  • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze – Donata Tomczak, Sylwia Sulikowska;
  • zajęcia logopedyczne – Kinga Krysiak, Sylwia Sulikowska;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Magdalena Bartosik-Lis;

Planowane efekty:

Zrealizowanie w projekcie zajęć edukacyjnych dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów posiadających zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne oraz przeszkolenie nauczycieli przełoży się bezpośrednio na osiągnięcie celu szczegółowego podziałania 8.1.2. WRPO 2014+: w zakresie podniesienia wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach oraz podniesienia wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty.