III Gminny Konkurs Plastyczny „Mamo, tato, chcę oddychać czystym powietrzem”

REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mamo, tato – chcę oddychać czystym powietrzem”

Organizator: Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Rawicz ( Wydział Ochrony Środowiska) i Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie. Współorganizatorami są: Dom Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Nadleśnictwo Piaski.

Koordynator konkursu: Beata Niepiekło- Bąk, tel. 665488801, e-mail: bniepieklo@wp.pl

Cel konkursu: zachęcenie uczniów przedszkoli i szkół podstawowych do czynnego zainteresowania się tematyką ochrony środowiska, czystego powietrza wokół nas, skierowanie uwagi najmłodszych na otaczające ich środowisko, zaangażowanie dzieci do aktywnego działania, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, rozwijanie twórczych umiejętności dzieci

Założenia organizacyjne: Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.

Zasady przygotowania prac konkursowych: Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (np. farby plakatowe, akwarela, kredka, ołówek, lub kolaż – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw), forma płaska. Format – A3, A4. Praca powinna być przygotowana na trwałym papierze typu brystol, Sposób opisu prac na odwrocie: – imię i nazwisko autora pracy, klasa; imię i nazwisko rodzica/ opiekuna; – Pieczątka szkoły ( zał. Nr 1)

Praca w jednym egzemplarzu zgłoszona przez jednego uczestnika nadesłana na Konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną, nie przedstawianą na innych konkursach. Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Tematyka prac ma obejmować pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na hasło przewodnie konkursu .

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym i na czas nieoznaczony udzieleniem licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk- kalendarz w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. Wprowadzenie do obrotu, a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

 1. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych egzemplarzy.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 4. Termin zgłoszenia i złożenia prac: osobiście do Szkoły Podstawowej w Sierakowie ( sekretariat) do dnia 10 stycznia 2020r. 63-900 RAWICZ, z dopiskiem:

III Gminny KONKURS PLASTYCZNY – Mamo, tato -chcę oddychać czystym powietrzem”.

Ocena prac konkursowych

Prace powinny zostać opisane wg zasad określonych w Zał. 1

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: trafność doboru tematu pracy, jakości wykonania i oryginalność.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Rawicz.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione przez organizatora o wynikach Konkursu w terminie do 15.01.2020 r. telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu do konkursu.

Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Szkoły Podstawowej w Sierakowie r. oraz będą prezentowane na stronie gminy. Zostaną również wykorzystane do wykonania kalendarza na 2021 r.

Nagrody

Organizator przyzna nagrody za zajęcie: I miejsca; II miejsca; III miejsca i wyróżnienia w kategoriach:

 1. Kategoria I – Przedszkola

 2. Kategoria II- Szkoły podstawowe klasy I-III

 3. Kategoria III – Szkoły podstawowe klasy IV-VIII

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Szkoły, z których uczniowie wezmą udział ( minimum 10 prac) otrzymają pojemnik brązowy BIO na odpady biodegradowalne.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zał.1 KARTA ZGŁOSZENIA/ nalepić na tył pracy

III Gminny Konkurs Plastyczny „Mamo, tato- chcę oddychać czystym powietrzem”

Pieczątka Szkoły ………………………………

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………

WAŻNE: telefon kontaktowy…………………………

………………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

     1. Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany(a) rodzic/opiekun prawny (proszę podać imię i nazwisko)

……………………………………………..……………………………………………………

w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka – dziecka będącego pod moją opieką*

………………….…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w celach związanych z III Gminnym Konkursem Plastycznym:

Mamo, tato – chcę oddychać czystym powietrzem”

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej mojego dziecka przez Organizatora konkursu

………………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)