Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice,
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie uprzejmie informuje o możliwości uczestnictwa Państwa dzieci w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych: zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (dawniej zajęcia socjoterapeutyczne), oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym. Wymienione powyżej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane będą w terminie od 1.03. 2022 r. do dnia 20.12. 2022 r.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakowie
Andrzej Szyszko