INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Aktualizacja 20 maja 2020r

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

W terminie głównym:

1. język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka –17 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 7 lipca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

(przyczyny losowe, zdrowotne lub uczeń, któremu przerwano lub unieważniano egzamin)

Do 31 lipca – udostępnienie w ZIU SIOEO wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wydanie uczniom zaświadczeń.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

język polski – 120 min. (wydłużony do 180 min.)

matematyka – 100 min. (wydłużony do 150 min.)

język obcy nowożytny – 90 min. (wydłużony do 135 min.)

Procedura egzaminu ósmoklasisty na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty i innych… opracowana przez CKE, MEN, GIS.

Uczniowie zdający egzamin

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający oraz osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Na egzaminie z każdego przedmiotu zdający powinien mieć 2 długopisy z czarnym tuszem przeznaczone do zapisywania rozwiązań. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą i umieścić przy nodze stolika.

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły i do sali gimnastycznej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

1. Przy wejściu do szkoły zdający dezynfekuje ręce oraz ma mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.

2. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

3. Zdający po wejściu do szkoły zajmują miejsca wyznaczone w holu szkoły z zachowaniem 1,5 metrowego odstępu.

4. Zdający zajmują miejsca w ławkach zachowując co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. Zdający są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,

5) należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego ucznia

1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego przejawiającego objawy choroby w izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

O szczegółowym przebiegu egzaminu uczniowie i rodzice zostaną poinformowani 10 czerwca 2020r.

Dokument do pobrania – INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW