Konkurs „Mamo, tato -chcę oddychać czystym powietrzem” „Gospodarka niskoemisyjna w gminie Rawicz”

REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mamo, tato – chcę oddychać czystym powietrzem”

Gospodarka niskoemisyjna w gminie Rawicz”

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Rawicz, Współorganizatorami są: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie, Dom Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej.

Koordynator Konkursu: Beata Niepiekło-Bąk, tel. 665488801, e-mail: bniepieklo@wp.pl

Cel konkursu

-zachęcenie uczniów szkół podstawowych do czynnego zainteresowania się tematyką ochrony środowiska, czystego powietrza wokół nas

-skierowanie uwagi najmłodszych na otaczające ich środowisko

-zaangażowanie dzieci do aktywnego działania

-kształtowanie odpowiednich postaw społecznych

-rozwijanie twórczych umiejętności dzieci

Założenia organizacyjne

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.

Zasady przygotowania prac konkursowych

Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (np. farby plakatowe, akwarela, kredka, ołówek, lub kolaż – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw), forma płaska.

Format – A3, A4. Praca powinna być przygotowana na trwałym papierze typu brystol, Sposób opisu prac na odwrocie: – imię i nazwisko autora pracy, klasa; imię i nazwisko rodzica/ opiekuna; – Pieczątka szkoły;

Praca w jednym egzemplarzu zgłoszona przez jednego uczestnika nadesłana na Konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną, nie przedstawianą na innych konkursach. Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji
o tych faktach. Tematyka prac ma obejmować pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na hasło przewodnie konkursu .

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym i na czas nieoznaczony udzieleniem licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk- kalendarz w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. Wprowadzenie do obrotu, a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

  1. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

  2. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych egzemplarzy.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

  4. Termin zgłoszenia i złożenia prac: osobiście do Muzeum Ziemi Rawickiej do dnia 14.12.2018r. 63-900 RAWICZ, z dopiskiem: „II Gminny KONKURS PLASTYCZNY – Mamo, tato -chcę oddychać czystym powietrzem”.

Ocena prac konkursowych

Prace powinny zostać opisane wg zasad określonych w Zał. 1

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: trafność doboru tematu pracy, jakości wykonania i oryginalność.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Rawicz.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione przez organizatora o wynikach Konkursu w terminie do 19.12.2018 r. telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu do konkursu.

Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Ziemi Rawickiej 20.12.2018 r. oraz będą prezentowane na stronie gminy. Zostaną również wykorzystane do wykonania kalendarza na 2019 r.

Nagrody

Organizator przyzna nagrody za zajęcie: I miejsca; II miejsca; III miejsca i wyróżnienia w kategoriach:

a) Kategoria I – Szkoły podstawowe klasy I-III

b) Kategoria II – Szkoły podstawowe klasy IV-VIII

c) Kategoria III – klasy III gimnazjum

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zał.1 KARTA ZGŁOSZENIA/ nalepić na tył pracy

II Gminny Konkurs Plastyczny „Mamo, tato- chcę oddychać czystym powietrzem”

Pieczątka Szkoły ………………………………

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………

WAŻNE: telefon kontaktowy…………………………

………………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

          1. Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany(a) rodzic/opiekun prawny (proszę podać imię i nazwisko)

……………………………………………..……………………………………………………

w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka – dziecka będącego pod moją opieką*

………………….…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

w celach związanych z II Gminnym Konkursem Plastycznym:

Mamo, tato – chcę oddychać czystym powietrzem”

Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej mojego dziecka przez Organizatora konkursu

………………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)