Projekt „Zdalna Szkoła + ”

Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

W ramach projektu Gmina Rawicz otrzymała grant na wyposażenie nauczycieli i uczniów, w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji materialnej i uczniów niepełnosprawnych, w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. W ramach projektu Gmina Rawicz zakupi laptopy, które zostaną przekazane do szkół w celu użyczenia uczniom i nauczycielom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym lub wsparcia ich w lekcjach stacjonarnych po ustaniu pandemii koronawirusa. Wsparciem w projekcie są objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe (tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie).

Projekt jest realizowany w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Dofinansowanie projektu wynosi 104 400,00 zł i stanowi 100%  wydatków kwalifikowalnych projektu. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na  lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.