Rosnę Zdrowo na Sportowo

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Gminy Rawicz oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Rosnę Zdrowo na Sportowo”.

„ROSNĘ ZDROWO NA SPORTOWO”

Projekt zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

ORGANIZATOR PROJEKTU:

Gmina Rawicz.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

 1. budżet Gminy Rawicz
 2. dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

ZAKRES ZADANIA I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Projekt będzie realizowany w 8 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 Adama Mickiewicza w Rawiczu
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Rawiczu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 K. Kurpińskiego w Rawiczu
 5. Szkoła Podstawowa J. Korczaka w Sierakowie
 6. Szkoła Podstawowa w Masłowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie
 7. Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej
 8. Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi.

Zajęcia będą się odbywały w obecnych klasach I (od 04.03.2019 r. do 19.06.2019 r.) i przyszłorocznych klasach II (od 02.09.2019 r. do 07.12.2019 r., tj. 14 tyg.). W przypadku mniejszej liczby dzieci w tak określonej grupie docelowej, do programu będą mogły przystąpić także dzieci z klas II i III, w pierwszej kolejności te, które po realizacji pierwszej edycji programu mają dalsze wskazania do zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

 Docelowo projektem zostanie objętych 303 uczniów w 16 grupach ćwiczeniowych. Udział ucznia w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Prowadzenie: nauczyciele wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Potrzeba realizacji projektu jest uzasadniona troską o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, rozwój i podnoszenie ich sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie oraz nabywanie umiejętności tworzenia środowiska, które zdrowiu sprzyja.

Cele projektu:

 1. Zachęcenie dzieci do regularnej aktywności ruchowej.
 2. Edukacja zdrowotna – dbałość o wykształcenie nawyku dbania o swoje zdrowie, stosowania właściwej diety.
 3. Korygowanie wad postawy i zapobieganie ich występowaniu.
 4. Uświadomienie dzieciom znaczenia hasła „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wspomaganie w harmonijnym rozwoju fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym.
 5. Kształtowanie umiejętności działania indywidualnego i zespołowego.
 6. Zapewnienie dzieciom warunków do rozwijania ekspresji ruchowej.
 7. Rozwijanie motoryczności, podnoszenie sprawności fizycznej i wydolności organizmu.
 8. Wskazanie dzieciom postaw godnych naśladowania poprzez prezentację sylwetek słynnych sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami.
 9. Wskazanie możliwości korzystania z bazy i oferty sportowej gminy Rawicz.

 

Uczestnicy projektu otrzymają koszulki z logiem projektu a na zakończenie jego realizacji – dyplom uczestnictwa w zajęciach
i pamiątkową fotografię grupy.

REGULAMIN  ZAJĘĆ

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Projekt „Rosnę zdrowo na sportowo” Gminy Rawicz powstał w odpowiedzi na uzasadnione potrzeby zadbania o prawidłowy rozwój dzieci, podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyku dbałości o własne zdrowie. Stanowi uzupełnienie szkolnych, programowych zajęć obowiązkowych, które nie zaspokajają wszystkich potrzeb dzieci. Specjalnie dedykowany zajęciom sportowym z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej program ma powszechny charakter.

 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I szkół podstawowych (opcjonalnie II i III), dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.
 2. Zajęcia są bezpłatne.
 3. Poznanie stanu zdrowia dziecka, ocena wad postawy odbywa się w oparciu o wyniki bilansu, konsultacje z rodzicami, w razie potrzeby – z lekarzem, higienistką.
 4. Zajęcia są prowadzone według harmonogramu załączonego do wniosku, udostępnionego rodzicom/opiekunom prawnym uczestników projektu i samym ćwiczącym.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na udział dzieci w zaplanowanych zajęciach.
 6. Warunki opisane w niniejszym regulaminie są akceptowane przez rodziców /opiekunów prawnych uczniów.
 7. Każdy uczestnik zajęć zaplanowanych w projekcie zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
  8. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń nauczyciela dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń.
 8. Nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnie lub ustnie
  u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9. Zajęcia i frekwencja uczniów dokumentowane są w dzienniku zajęć prowadzonym dla każdej grupy.
 10. Uczestnicy zajęć objęci są ubezpieczeniem szkolnym.
 11. Szkoła i nauczyciele prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 12. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne
  z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 1. Uczestnicy są zobowiązani do:
  a/ przestrzegania zasad współżycia społecznego,  poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania

o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
b/ przestrzegania obowiązujących w danym obiekcie sportowym przepisów,

c/ uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim stroju sportowym,
d/ stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,

e/ informowania nauczyciela przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
f/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Uczestnicy mają prawo do:
a/ uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony nauczyciela / instruktora,
b/ poszanowania swoich poglądów i przekonań.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
  1. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do nauczyciela / instruktora.
  2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  3. Wszelkie zmiany regulaminu i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na stronie internetowej organizatora zajęć.
  4. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie po zapoznaniu się ze sprawą rozstrzyga organizator zajęć.