Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Lena Staszko

Zastępca: Jakub Maciołka

Skarbnik: Stanisław Krzyżosiak

Opiekunowie: Patrycja Chudzińska, Marta Bilik, Róża Gabryelczyk

Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Pogłębianie wiedzy o życiu społecznym i narodowym poprzez uroczystości szkolne: ( np. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona itp.).
 3. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka ( akcje: Serce jak opłatek, WOŚP).
 4. Dbanie o scalenie całej społeczności uczniowskiej (dyskoteki z okazji: Dnia Chłopca, andrzejek, karnawału, kolędowanie, festyn, rajdy, konkurs walentynkowy, współpraca ze szkolnym kołem teatralnym).
 5. Rozwijanie wrażliwości i tolerancji wobec innych oraz oddziaływanie na osobowość dzieci poprzez włączanie się do każdej działalności na rzecz szkoły, np.: współpraca z PCK, akcje: Sprzątanie Świata, Pierwszy Dzień Wiosny, itd.
 6. Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji: samorządność  wpływ na pracę na rzecz szkoły.
 7. Rozwijanie myśli Korczakowskiej (Dzień Patrona, gazetka na korytarzu szkolnym poświęcona patronowi).
 8. Dążenie do coraz lepszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, Biblioteką Publiczną, PCK, PTTK, Muzeum Ziemi Rawickiej.
 9. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 10. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 11. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
 12. Stwarzanie warunków samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów (punkty dodatnie, asystenci nauczyciela).